Tillbaka

Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017 - 2020

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

Svebio arbetar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svebios medlemmar är cirka 300 företag och enskilda verksamma i hela biobränslekedjan från råvaruförsörjning till slutanvändning.

Vi kommenterar i första hand frågor som rör bioenergi och energisystemet allmänt.

Tillförd och använd energi – beskrivningen av bioenergi

Beskrivningen av bioenergins roll i Örebro län är oklar och delvis vilseledande. Den samlade tillförseln av bioenergi är drygt 5 TWh (5 199 GWh) av den totala tillförseln på 12 400 GWh, dvs 41,9 % av den totala energitillförseln. Då har vi räknat med att 60 procent av avfallet är biobaserat. Om även torv räknas som ett biobränsle är andelen 43,4 procent. I sankeydiagrammet (figur 4) borde man lägga in avlutar som en del av biobränsle.

Det som ändå är mycket tydligt i sammanställningen är att bioenergi har en helt dominerande roll i den regionala energiförsörjningen i förhållande till andra förnybara energikällor. Det innebär att bioenergisektorn också har mycket stor betydelse för det regionala näringslivet, för sysselsättning och för ekonomin i länet. Av den till länet importerade elen är en stor del, cirka 60 procent, förnybar – vattenkraft, vindkraft och biokraft. Men denna del av den förnybara energiförsörjningen ger ingen direkt påverkan på den regionala ekonomin, på det sätt som bioenergin har.

Man bör i sammanhanget också notera torvnäringens regionala betydelse.

Vi använder oss av cookies.Läs mer