Tillbaka

Direktivförslag från EU-kommissionens rörande EU:s luftvårdspaket

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU, och vill framföra följande.

Vårt yttrande gäller i första hand förslaget till nytt direktiv för utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet).

När det gäller det så kallade tak-direktivet har vi inga specifika synpunkter. Vi uppfattar att detta i första hand är ett direktiv som ska tillämpas på nationell nivå av regeringen och våra myndigheter och vi saknar kompetens att bedöma hur de olika målen direkt påverka våra företag.

Svebio representerar cirka 300 företag verksamma i hela bioenergikedjan, alltifrån bränsleproducenter till slutanvändare, och företag som tillverkar utrustning som pannor, värmeverk och reningsutrustning. Frågan om emissioner från bioenergianläggningar har stor relevans för många av våra medlemsföretag. Svebios målsättning är att utveckla bioenergin på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. De föreslagna direktiven handlar just om detta – att ta fram lösningar som både tillfredsställer kraven på god ekonomi och liten miljöpåverkan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer