Tillbaka

Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade promemoria på remiss och vill lämna följande synpunkter:

Som vi tidigare framfört i remissyttrande över SOU 2015:87 anser vi att den så kallade Norrlandsrabatten på el bör avskaffas. Rabatten på cirka 10 öre/kWh skapar en helt annan konkurrenssituation på värmemarknaden i norra Sverige än i södra Sverige. Det ger en konkurrensnackdel för biobaserad uppvärmning, exempelvis pellets, ved och biobaserad fjärr- och närvärme, i förhållande till elvärme och värmepumpar. Det har sannolikt också medfört en alltför omfattande utbyggnad av elvärme i de berörda regionerna, vilket bidrar till obalansen på elmarknaden vid låga temperaturer.

Om statsmakterna önskar ge de berörda hushållen en kompensation för extra höga uppvärmningskostnader borde detta kunna ska på annat sätt, och inte gynna en viss typ av uppvärmning. Beskattningen av el bör vara densamma i alla delar av Sverige.

Vi använder oss av cookies.Läs mer