Tillbaka

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk och klimatmål

Svebios uppfattning i sammandrag:

  • Vi noterar med tillfredsställelse att det finns en bred politisk enighet om den svenska klimatpolitikens inriktning och om ett skärpt klimatmål.
  • Införandet av ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag och det regelverk som föreslås i utredningen är ingen trollformel för att reducera de svenska utsläppen av fossil koldioxid och annan klimatpåverkan. Avgörande är istället de marknadsmässiga styrmedel som utnyttjas för att minska utsläppen och övergå till ett 100 procent förnybart energisystem.
  • Men systemet kan skapa ett stabilt system för återkommande utvärdering och skärpning av åtgärder. Vi stödjer därför förslaget om regelbunden rapportering med uppföljande beslut under varje mandatperiod, men anser att införandet av en klimatlag är en överflödig åtgärd, som dessutom är främmande för det svenska statsskicket.
  •  Det föreslagna klimatpolitiska rådet bör alltid utses av Regeringen efter samråd med Riksdagens partier. Rådet bör bestå av fristående experter men inte förnyas genom att rådet självt utser nya ledamöter.
  • Klimatmålet bör formuleras som ett mål för reduktion av de svenska utsläppen av växthusgaser, utan internationella åtgärder.
  • Sverige har stora möjligheter att bidra till reducerade utsläpp i andra länder genom produktion och export av förnybar energi och förnybara produkter, som kan ersätta fossil energi och fossila produkter, och därmed minska utsläppen globalt. En utredning bör tillsättas för att se hur Sverige kan minska de globala utsläppen genom produktionsinsatser och hur dessa utsläppsminskningar kan bokföras.
  • Som ett bidrag till den globala utfasningen av fossila bränslen bör Sverige införa en lag mot utvinning av fossila bränslen, olja, kol, skiffergas och naturgas, på svenskt territorium.
  • En utredning bör tillsättas för att analysera hur de svenska torvmarkerna bäst kan utnyttjas och hanteras ur ett långsiktigt klimatperspektiv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer