Tillbaka

Boverkets föreskrifter om och allmänna råd om bestämning av en byggnads energianvändning (BEN 1)

Svenska Bioenergiföreningen har aktivt arbetat med bioenergifrågor sedan 1980 och har idag ca 300 medlemsföretag. Vi arbetar med att främja och utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt, nationellt och internationellt. Vi är förvånade att vi inte finns med bland remissinstanserna eftersom förslagen berör våra medlemsföretag. Vi har även deltagit i en av arbetsgrupperna i arbetet med nära-noll-energibyggnader.

Svebio stödjer förslaget att införa krav på normaliserad verifiering av en byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler (BBR). Vi stödjer även att Boverket i föreskriften förtydligar hur normalisering av uppmätta värden ska gå till, så att slutresultatet speglar byggnadens energiprestanda vid ”normalt brukande”.

Systemgränsen i energikravens utformning måste utgå från byggnadens klimatskal utifrån använd energi (nettoenergi). Det föreslår även Miljömålsberedningen i förslaget till svensk klimat- och luftvårdsstrategi (SOU 2016:47). Detta ger långsiktigt energieffektiva byggnader och teknikneutralitet mellan uppvärmningsformer.

Vi avstyrker Boverkets förslag att förnybar energi som producerats inom tomtgräns får tillgodoräknas men ej förnybar energi producerad utanför tomtgräns. Det missgynnar kollektiva lösningar som fjärrvärme. Produceras fjärrvärmen i kraftvärmeverk behövs ett värmeunderlag. Minskar värmeunderlaget minskar även möjligheten att producera förnybar biokraft. Det är speciellt viktigt under årets kalla månader då biokraften är ett viktigt bidrag för att hålla uppe frekvens, svängmassa och effekt i elnätet. Att enbart fokusera på en enskild byggnads energiprestanda inom dess tomtgräns kommer leda till en suboptimering av energisystemet.

Svebio anser att krav på verifierad mätning i någon form bör finnas kvar och avstyrker förslaget att verifiering av byggnaders energiprestanda generellt får ske genom enbart en normaliserad beräkning baserad på relationshandlingar. En energideklaration baserad enbart på beräknade värden innan huset byggts är verkningslös och saknar förtroende.

Vi använder oss av cookies.Läs mer