Tillbaka

Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter (SOU 2016:22)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framföra följande:

  • Svebio avstyrker utredningens förslag om att implementera det nya EU-direktivet, som i första hand tillkommit för att lösa upp politiska låsningar i GMO-frågan på EU-nivå. Ett svenskt införlivande är frivilligt, vilket också framgår av utredningen.
  • Om en svensk implementering ändå genomförs genom en möjlighet till GMO-förbud via Miljöbalken bör den kompletteras med en bestämmelse med krav på utredning av såväl kostnader som nytta i den händelse förbudsmöjligheten aktualiseras. I en sådan utredning kan man också kartlägga behov av kompensation till svenska odlare som förhindras använda en av EU tillåten GMO-gröda.
  • Svebio vill i övrigt peka på att GMO-tekniken även kan få betydelse för energigrödor, som inte alls är omnämnda i utredningen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer