Tillbaka

Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Svebio har inte fått rubricerade rapporter på remiss, men önskar ändå framföra synpunkter på strategin och dess förslag. Många av Svebios medlemsföretag producerar förnybar el i form av biokraft eller är verksamma i försörjningskedjan för bränslen till biokraftproduktion, och är därför starkt berörda av hur Sveriges elförsörjning ordnas och vilka styrmedel som beslutas.

Svebio verkar för ett 100 procent förnybart energisystem. Enligt vår uppfattning bör styrmedlen för att nå ett sådant energisystem vara långsiktiga, stabila och generella, grundade på principen om att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan, men att en fri marknad i övrigt ska råda. Styrmedlen bör så långt möjligt vara teknikneutrala. Statligt stöd utöver de generella styrmedlen bör endast ges för forskning, innovation, teknikutveckling och tidig marknadsintroduktion.

Vi använder oss av cookies.Läs mer