Lucka 17

Dags för lucka 17 i Svebios julkalender!

P17_webb

Sedan 1980, då Svebio startade, har världens befolkning ökat från 4 458 miljoner till 7 631 miljoner (2018), eller med 71 procent. Livsmedelsproduktionen har ökat ännu snabbare. Spannmålsavkastningen per hektar ökade med 88 procent, från 2 161 kg/hektar 1980 till 4 069 kg/hektar 2018. Medan befolkningen ökade med 1,43 procent om året ökade skördenivån per hektar med 1,68 procent. Följden är att den odlade arealen inte förändrats särskilt mycket under perioden.

Enligt FAO:s statistik ökade den odlade arealen under 40-årsperioden med bara 5 procent, från 1,32 miljarder hektar till 1,39 miljarder hektar.

Spannmålsavkastning och världsbefolkning

Spannmålsavkastning och världsbefolkning

Världsbefolkningen har ökat med 71 procent samtidigt som avkastningen per hektar ökat med 88 procent sedan 1980. Källa: FN och FAO.

Vi ser i diagrammet att ökningen av skördarna har gått snabbare på senare år i relation till befolkningen. Det frigör odlingsmark som bland annat kan användas till odling av energigrödor. I Nordamerika, Ryssland och övriga Europa har de odlade arealerna minskat relativt kraftigt.

Det fanns på 70- och 80-talen en utbredd oro för att den snabba befolkningsökningen skulle leda till ökad svält. Så har det inte blivit. Idag finns det långt fler överviktiga i världen än hungriga. Men hunger och undernäring är inte utrotade fenomen, och beror främst på fattigdom, krig, konflikter, dålig politik, och inte minst på att investeringar i jordbruket varit lågt prioriterade i många länder.


Vi använder oss av cookies.Läs mer