Lucka 16

Dags för lucka 16 i Svebio julkalander!

P16_webb

Sedan 1980 har vi fått ökade biogena koltillgångar över land alla år utom tre, enligt Global Carbon Project. Den så kallade landsänkan har varit positiv alla år, och i genomsnitt inneburit en ökad inbindning av cirka 12,5 miljarder ton koldioxid främst i växande skog, men även i annan vegetation och mark.

De växande skogarna tar därmed hand om 31 procent av utsläppen av koldioxid.

Avskogning, främst i tropikerna, innebär samtidigt en förlust av i genomsnitt 5,7 miljarder ton koldioxid per år. Men netto ökar kollagret i världens skogar med motsvarande cirka 7 miljarder ton koldioxid per år. De här siffrorna gäller ett genomsnitt för de senaste tio åren.

Sedan 1980 innebär det ett överskott av ny biomassa som tagit upp 200 – 250 miljarder ton koldioxid.

Om vi stoppar avskogningen helt och satsar på högre produktion i skogsbruket kan det överskottet fördubblas och en stor del av detta biogena kol kan skördas för biobränsleproduktion för att ersätta fossila bränslen och genom bio-CCS lagras långsiktigt i berggrunden, vilket minskar halten koldioxid i atmosfären.

Landsänkan

GCP_CarbonBudget

Förändring av landsänkan per år, brutto (till vänster) och netto (till höger) efter avdrag för avskogning, i miljarder ton CO2. De fossila utsläppen 2019 var 36,4 miljarder ton CO2. Källa: Global Carbon Project.


Vi använder oss av cookies.Läs mer