Tillbaka

Utkast till förordningen om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerade förslag och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Vi välkomnar att regeringen nu presenterar en konsekvensanalys, vilket vi efterlyste i samband med den tidigare remissen om förordningen, och som även begärts av Riksdagen.
  • Vi anser att konsekvensanalysen har brister främst när det gäller andra råvaror än PFAD, klimateffekter och påverkan på biooljemarknaden.
  • Vi anser att det finns större möjligheter att finna alternativa råvaror än vad som framgår av konsekvensanalysen. Det gäller främst råvara från oljeväxter, i första hand rapsolja.

Allt mer biobränslen

Enligt färsk statistik från SCB, sammanställd och analyserad av Svebio, var 20,8 procent av alla drivmedel biodrivmedel 2017 räknat som energiandel, och 26,6 procent av all diesel var biodiesel. Av biodieseln är en stor del HVO, både som inblandning i diesel och som ren HVO. Genom avskaffandet av skatten ökar nu även användningen av rapsdiesel, RME.

Enligt Svebios uppfattning är det angeläget att alla typer av bioråvaror kan användas för produktion av biodrivmedel, både energigrödor från åker, råvaror från skogsbruket och olika typer av biogena avfalls- och restprodukter. Vi är starkt kritiska till den politik som drivs inom EU för att begränsa grödebaserade biodrivmedel och att detaljreglera råvaruanvändningen. Vi motsätter oss dubbelräkning och anser att upprättandet av råvarulistor skapar osäkerhet och inbjuder till negativ lobbying från olika särintressen, både för att få in råvaror på listan och för att exkludera råvaror.

Genom hållbarhetskriterierna i Förnybartdirektivet finns en grund för att värdera alla råvaror och drivmedel på ett likvärdigt sätt. Frågan om klassificering av produkter som huvudprodukter, samprodukter, restprodukter eller avfall blir emellertid avgörande eftersom systemet är dikotomiskt (svartvitt) till sin karaktär. Det är angeläget att kunna använda alla avfalls- och restprodukter för att minimera miljöproblem och tillverka bränslen som kan ersätta fossila bränslen. Det är också angeläget att stimulera inhemsk försörjning med råvara och inhemsk produktion.

Vi använder oss av cookies.Läs mer