Tillbaka

Svebios synpunkter på förslaget till statsstödsregler

Svebio har tagit del av förslaget till nya statsstödsregler och vill framföra följande:

Sammanfattning

Den detaljreglering av statsstöden som föreslås innebär en styrning av de enskilda medlemsländernas energipolitik som strider mot Lissabonfördraget. Medlemsländerna har rätt att själva prioritera sin energiförsörjning.

Det är önskvärt att bättre samordna styrmedlen i EU. Grunden för styrmedlen ska vara prissättning av koldioxidutsläppen genom ett stärkt system för handel med utsläppsrätter och gemensamma nivåer för koldioxidskatter för sektorer och verksamheter utanför ETS. Styrmedlen ska så långt möjligt vara marknadsbaserade.

Svenska regeringen måste i första hand bevaka att Sverige kan använda fungerande generella styrmedel som koldioxidskatt, elcertifikat och skattebefrielser. Dessa styrmedel har gett Sverige den högsta andelen förnybar energi i EU, nu 51 procent, till en låg kostnad.

Statsstödsreglerna ska vara teknikneutrala. Förbudet mot stöd till åkerbaserade biodrivmedel måste tas bort, och det får inte finnas några uttalade restriktioner mot att använda biomassa som energiråvara. Förslaget negativa ton mot bioenergi är oroande.

Bättre stöd måste kunna ges till utbyggnad av nät för fjärrvärme och fjärrkyla, och dessa utbyggnader bör villkoras med att biobränsle, avfall eller spillvärme används som energikälla. Stöd till CCS bör bara utgå via utsläppsrättshandeln. Statsstöd till kärnkraft kan inte accepteras.

Vi använder oss av cookies.Läs mer