Tillbaka

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Våra kommentarer gäller i första hand beskrivningen av landsbygdens potential för företagande och ökad sysselsättning (sid 61 och sid 69 - 73) med särskilt avseende på möjligheterna att producera biobränslen.

Bioenergin ger jobb på landsbygden

Svebio verkar för att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Bland Svebios cirka 300 medlemsföretag finns företag verksamma i hela biobränslekedjan, från råvaruproduktion i skogsbruk och jordbruk till slutanvändare i värmeverk och industrier, tillverkare av utrustning mm. Bioenergi är idag Sveriges största energikälla och svarar för omkring 37 procent av slutanvändningen av energi. Bioenergi produceras i alla delar av Sverige och skapar sysselsättning över hela landet, till stor del på landsbygden. Det finns inga exakta uppgifter om bioenergins sysselsättningseffekt, men en tumregel är att varje TWh skapar 300 jobb. Eftersom den totala användningen av biobränslen ligger kring 130 TWh skulle det innebära 39 000 arbetstillfällen. En hel del av energianvändningen utgörs dock av intern användning av biprodukter i massabruken, vilket bör avräknas, varför antalet arbetstillfällen kan beräknas till omkring 25 000. Arbetstillfällena finns i jordbruket och skogsnäringen, i transportnäringen, i förädlingsanläggningar, i energiföretag, i tillverkningsindustri, konsultverksamhet, forskning mm. Utnyttjandet av bioenergi stärker framför allt skogsbrukets och skogsindustrins ekonomi och minskar Sveriges utgifter för import av bränslen.

En fortsatt och ökad satsning på bioenergi har stor positiv effekt för landsbygden både vad gäller sysselsättning och företagsutveckling.

Regeringen bör ge Tillväxtverket eller annan lämplig myndighet ett uppdrag att utreda bioenergins ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekt och analysera hur bioenergin ytterligare kan förstärka landsbygdens näringsliv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer