Tillbaka

Minskad klimatpåverkan av biodrivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Vi uppfattar att de föreslagna ändringarna främst är av teknisk art och föranledda av de ändringar som gjorts i Bränslekvalitetsdirektivet och Förnybartdirektivet genom det så kallade ILUC-direktivet (EU)2015/1513.

De svenska drivmedelsleverantörerna har sannolikt ingen svårighet att möta det 6-procentiga reduktionskrav på minskad klimatpåverkan genom sina leveranser som ställs i Bränslekvalitetsdirektivet. Genom möjligheten till samverkan mellan leverantörer finns också möjligheten att utnyttja reduktioner från högblandade bränslen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer