Tillbaka

Genomförande av Århuskonventionen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade rapport på remiss, men önskar framföra synpunkter i ärendet.

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Begreppet miljöinformation bör tolkas så att den tydligt inkluderar information av relevans för klimatpåverkan, särskilt från förbränning av fossila bränslen.
  • Man bör undvika att ändra regelverket kring skogsavverkningar med hänvisning till Århuskonventionen. En kommande satsning på en hållbar bioekonomi kommer att kräva ökad mobilisering av biomassa från skog och åkermark.

Århuskonventionen är ett värdefullt redskap för att garantera allmänheten information om miljöpåverkande verksamheter och underlätta allmänhetens deltagande i beslutsprocesserna kring miljöfrågor i Europa. Genom den svenska tryckfriheten och offentlighetsprincipen är en stor del av de krav som ställs i konventionen sedan länge tillgodosedda i Sverige. Konventionens principer ger emellertid möjlighet att öka tillgången på information som normalt skulle omfattas av företagssekretess.

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer