Tillbaka

Miljömålsberedningens betänkande "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)"

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Vi ser positivt på att det finns en bred politisk enighet om ett tydligt och ambitiöst klimatmål för 2045, med etappmål 2030 och 2040 för den icke-handlande sektorn och ett utsläppsmål för inrikes transporter 2030. Vi anser att de föreslagna målen är realistiska och möjliga att uppnå, men anser att transportmålet kan sättas till 80 procents minskning. Bioenergi kan ge ett stort bidrag till måluppfyllelsen.
  • De största insatserna för att klara målet behöver göras i transportsektorn. Det är angeläget att utan dröjsmål få tydliga och långsiktiga styrmedel på plats både för en snabb omställning från fossila till förnybara drivmedel och för att få igång investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige.
  • Vid sidan av vägtrafiken behövs insatser för att byta bränsle i arbetsmaskiner, flyg, sjöfart och tåg.
  • Omställningen av industrin i den handlande sektorn bör påskyndas genom att Sverige inför ett golvpris i ETS på samma sätt som skett i Storbritannien och nu även övervägs i Frankrike.
  • En ny syn behövs på jordbrukets roll som producent av bioenergi och omvandlare av koldioxid till nyttiga, energirika produkter.
  • Man bör skilja på förnybara biogena och icke-förnybara fossila flöden, inte bara för koldioxid utan också för metan och andra växthusgaser.

 Bilagan: BioDriv:s positioner för utformande av framtida mål och styrmedel för biodrivmedel

Vi använder oss av cookies.Läs mer