Tillbaka

Svebios synpunkter på regeringens proposition om nya energipolitiska mål

Regeringen har idag överlämnat energipolitiska inriktningspropositionen till riksdagen. Svebio menar att propositionen har många bra ambitioner och för att nå en långsiktighet behövs ytterligare bredd och tydlighet för att ge energiproducenter, industrin och konsumenter bättre förutsättningar till omställning. Bland annat anför regeringen att ”Sverige behöver fortsatt verka för att hållbar bioenergi och en växande bioekonomi ges goda förutsättningar i EU-lagstiftning”, vilket Svebio välkomnar.

Foto: Tomas Ärlemo, Svenska Kraftnät

Svebio delar uppfattningen att det behövs en ny energipolitisk inriktning för att möta samhällets ökade behov av fossilfri energi, el och samtidigt säkerställa försörjningstryggheten. Det är viktigt att politiken inte har ett ensidigt fokus på elektrifiering, vilket riskerar att öka sårbarheten och minska möjligheterna att snabbt nå klimatmålen. Det är därför positivt att Ebba Busch säger att alla fossilfria energislag är välkomna och ska bidra.

– För att värna konkurrenskraften är tillgången på fossilfri energi till konkurrenskraftiga priser helt avgörande. För att klara klimatmålen och möjliggöra den gröna omställningen behöver vi utnyttja potentialen hos alla förnybara energikällor, inte minst bioenergi, menar Anna Törner, VD på Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Snabbare omställning med biodrivmedel

Med biodrivmedel och biogas kan vi snabbare ställa om transportsystemet. Tunga transporter, flyget, sjöfarten samt jord- och skogsbruket kan snabbt ställa om till att använda biodrivmedel. Att elektrifiera dessa sektorer kommer att ta decennier. Med rätt förutsättningar och styrmedel kan vi öka produktionen av hållbara biodrivmedel och biogas i landet.

–Bioenergin finns här och nu, och svarar idag för omkring 40 procent av energianvändningen i landet genom fordonsbränslen (biodrivmedel, biogas), värmeproduktion (biovärme) och elproduktion (biokraft). Genom att öka andelen bioenergi når vi klimatmålen snabbare, samtidigt som vi minskar vårt fossila importberoende, skapar jobb i hela landet och stärker konkurrenskraften, fortsätter Anna Törner.

Svebio håller med Romina Pourmokhtari om att bioenergi för uppvärmning har en stor potential samt välkomnar nu satsningar på koldioxidinfångning från biodrivmedel, s.k. Bio-CCS.

Ett stabilt och tryggt elsystem med hjälp av bioenergi

Det säkerhetspolitiska läget och NATO-medlemskapet ställer också högre krav på civil beredskap och försörjningstrygghet. Vi behöver en omfattande utbyggnad av elproduktionskapacitet, elnät och lagring, men även bygga upp kapacitet för bioenergi för uppvärmning och elproduktion vid krissituationer.

Elproduktionen från biokraft kan ytterligare bidra till lokal och trygg energiförsörjning, till ett stabilt elsystem och till balansering och flexibilitet och svarar idag för cirka tio procent av den totala elproduktionen, vilket tillför mycket väsentlig lokal elproduktion och med stor potential att öka. Värmeproduktionen till lokaler, bostäder och industri bidrar dessutom till att avlasta elmarknaden i mycket hög grad. Det är angeläget att staten tydligare definierar de olika systemnyttor som behövs för ett väl fungerande elnät och prissätter dessa på ett riktigt sätt som leder till investeringar i ökad biobaserad produktion och bättre utnyttjande av befintlig kapacitet.

Dags att ersätta fossila bränslen

–Hållbara biodrivmedel ger stor klimatnytta. Fortfarande drivs över 85 procent av alla transporter i Sverige med fossila bränslen, som bensin, diesel och fossil gas. Biodrivmedel behövs för att skapa en fossilfri transportsektor och en ökad svensk produktion av biodrivmedel skapar arbetstillfällen, stärker svenskt näringsliv, beredskap och landsbygd. Genom jord- och skogsbruket skapas inte bara mat och papper, utan också etanol, biodiesel och biogas som kan ersätta fossila bränslen, avslutar Anna Törner.

Riksdagens näringsutskott kommer nu att behandla propositionen som kommer att debatteras i kammaren den 23 maj. Efter detta kommer beslut om nya utredningar samt en rad uppdrag till bl.a. Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

För ytterligare kommentarer, kontakta Anna Törner, vd, Svebio
anna.torner@svebio.se, 070-298 69 36.

Vi använder oss av cookies.Läs mer