Tillbaka

Energimyndigheten visar att biokraften kan spela nyckelroll

Den 15 december slutredovisade Energimyndigheten sin fjärr- och kraftvärmestrategi till Klimat- och Näringslivsdepartementet. Svebio välkomnar strategin och förutsätter att den blir en viktig del av underlaget för den fortsatta planeringen av energisystemet i Sverige.

Fjärr- och kraftvärme

Söderenergi, Igelstaverket. Foto: Alan Sherrard.

– Energimyndighetens strategi för fjärrvärme och kraftvärme bekräftar fjärrvärmens och kraftvärmens nyckelroll för att skapa ett tryggt och balanserat energisystem i Sverige. Kraftvärmen, som till största delen är biokraft, kan tillföra omkring 1000 megawatt mer elproduktion. Det kan ske på relativt kort sikt och främst tillkomma i södra och mellersta Sverige där det finns störst behov av att förstärka eltillförseln. Det konstaterar Anna Törner, vd i Svebio, Svenska bioenergiföreningen.

– För att åstadkomma ökade investeringar i biokraftproduktion måste producenterna få bättre betalt för de systemnyttor som biokraften ger. Dessa systemnyttor handlar om att erbjuda planerbar och stabil elproduktion som bidrar till lokal och trygg elförsörjning. Den ökade produktionen kan ske utan större nätinvesteringar.

– Genom att vi använder biobaserad fjärrvärme istället för el och fossila bränslen i uppvärmningen av bostäder och lokaler avlastar vi elsystemet, särskilt under vintertid då effektbelastningen är som störst och priserna ofta är höga, och det ger samtidigt mycket låg klimatpåverkan.

– Vi välkomnar Energimyndighetens strategi och förutsätter att den blir en viktig del av underlaget för den fortsatta planeringen av energisystemet i Sverige. Energimyndigheten lägger ett antal konkreta förslag som regering och riksdag nu bör gå vidare med för att ta vara på biokraftens potential, säger Anna Törner.

För ytterligare kommentarer, kontakta Anna Törner, VD, Svebio, anna.torner@svebio.se, 070-298 69 36.

Vi använder oss av cookies.Läs mer