Tillbaka

Vägen till en klimatpositiv framtid

Klimatpolitiska vägvalsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid till regeringen.

Utredningen hade i uppdrag att föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Med negativa utsläpp avses här att Sveriges nettoutsläpp, beräknade i enlighet med propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146), är mindre än noll.

Ladda ner ”Vägen till en klimatpositiv framtid”, SOU 2020:4

Vi använder oss av cookies.Läs mer