Tillbaka

Svebios yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag..

.. om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapporter och vill framföra följande:

Svebio saknar kompetens att bedöma hur ändamålsenligt de föreslagna systemen för statistikinsamling och spårbarhet är och avstår därför från att yttra sig i den delen.

Allmänt gäller att man måste göra en avvägning mellan behovet av förbättrad statistik och den administrativa bördan för berörda företag.

Läs hela yttrandet

Vi använder oss av cookies. Läs mer