Tillbaka

Svebios yttrande över "Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen"

Svebio har fått rubricerade förslag till föreskrifter på remiss och vill framföra följande:

Förslaget till föreskrifter utgår från implementeringen i svensk lagstiftning av de ändringar i Förnybartdirektivet som föranletts av det så kallade ILUC- direktivet. Svebio har i ett tidigare remissyttrande till Miljö- och energidepartementet (19 april 2017) lämnat synpunkter på denna implementering. Som vi noterade i det yttranden kommer de ändringar som nu genomförs i lag, förordning och föreskrifter sannolikt att åter ändras vid implementeringen av det nya Förnybartdirektivet (RED II) som kommer att gälla från 2021. De ständiga förändringarna av regelverken och villkor för biodrivmedel skapar osäkerhet och håller tillbaka nödvändiga investeringar i ny produktion.

De preciserade definitionerna av råvara utifrån Förnybartdirektivets annex IX saknar betydelse i Sverige eftersom vi inte tillämpar dubbelräkning i våra styrsystem. Däremot har det betydelse för redovisningen av förnybartandelen enligt EU-målet 2020. Men eftersom Sverige med råge uppfyller målet även utan dubbelräkning är det också på denna punkt en överflödig redovisning. Regelverket är ett bra exempel på hur felaktiga styrmedel på EU-nivå tvingar fram byråkrati i medlemsländerna utan att detta ger klimatnytta eller samhällsnytta.

Ladda ned och läsa hela yttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer