Tillbaka

Svebios remissyttrande över SOU 2020:4 "Vägen till en klimatpositiv framtid"

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över "Vägen till en klimatpositiv framtid", SOU 2020:4, och vill framhålla följande:

Svebios viktigaste synpunkter i sammanfattning

  • Huvudfokus för kompletterande åtgärder bör vara på långsiktig och säker lagring av biogent kol genom i första hand bio-CCS, och i andra hand biokol i mark. För det senare krävs dock ytterligare forskning för att verifiera åtgärdens långsiktiga klimatnytta.
  • Potentialen för bio-CCS är mycket stor i Sverige, och Sverige har unikt goda förutsättningar för att genomföra storskalig bio-CCS genom vårt omfattande utnyttjande av bioenergi i stora anläggningar. Det är angeläget att nu genomföra ett antal projekt för att demonstrera bio-CCS och bidra till sänkta kostnader för tekniken.
  • Vid beslut om åtgärder för ökad kolinbindning i skog och mark måste man ta ett helhetsperspektiv på utnyttjandet av markresurserna, där man i första hand ser till potentialen att producera biomassa och därmed också binda in koldioxid, samt till möjligheterna att använda biomassan för substitution av material och energi. Lagring av biogent kol i växtlighet och mark kan inte ses skilt från växtlighetens och odlingssystemens totala klimatnytta.
  • Vi stödjer utredningens slutsats att inte inkludera ökad kolinbindning i skogsbruket som kompletterande åtgärd.
  • Vi avråder från att inkludera återvätning av åker- och skogsmark som kompletterande åtgärd eftersom det vetenskapliga underlaget för klimatnyttan är osäkert. Man bör istället utveckla ett klimatanpassat torvbruk, där dikade torvmarker skördas för att därefter göras till aktiva kolsänkor.
  • Vi ifrågasätter förslaget om så kallad agroforestry, men vi stödjer förslag om ökad odling av energigrödor som salix och poppel. För att åtgärden ska få genomslag krävs förstärkta styrmedel. Huvudmotivet för denna odling är ökad biomasseproduktion, inte kollagring i mark.

Läs hela remissyttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer