Tillbaka

Svebios remissyttrande över "Hållbar slamhantering", SOU 2020:3

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framhålla följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Det är inte motiverat att införa ett generellt spridningsförbud för slam från reningsverk. Det finns inget vetenskapligt underlag för en sådan åtgärd.
  • Återvinning av fosfor kan inte motiveras utifrån en generell brist på fosfor. Det finns ändå anledning att hushålla med fosfor, men bästa och billigaste sättet att återanvända fosfor är att använda fosforrikt slam som jordförbättringsmedel.
  • Strikta krav måste dock gälla för spridning av slam på åkermark som används för livsmedelsproduktion. Samma strikta krav måste också ställas på användning av biogödsel från biogasanläggningar. Hälsa och livsmedelssäkerhet måste gå före andra argument som kretsloppstänkande och klimatpåverkan.
    Det innebär också att man inte bör ställa upp kvantitative mål för användning av slam eller biogödsel.
  • Slam och biogödsel som inte klarar de strikta krav som ställs på spridning på mark för livsmedelsproduktion kan med fördel användas på mark som används för energiskogsgrödor som salix, poppel och andra snabbväxande trädslag. Tillgängliga marker för sådan spridning kommer att öka med flera 10.000-tal hektar om klimatpolitiska vägvalsutredningens förslag genomförs.
  • Slam som är förorenat kan med fördel förbrännas varefter askan tas om hand på ett säkert sätt efter eventuell återvinning av fosfor.
  • Utredningens analys av kvävegödselfrågan har brister.

Läs hela remissyttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer