Tillbaka

Svebios Remissyttrande över rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport.

Bioenergin frånvarande i rapporten

Det som främst slår oss vid genomläsning av rapporten är att mycket lite sägs om skogen som bioenergi- och klimatresurs. Det är förvånande med tanke på den viktiga roll som skogen har både globalt och i Sverige för att klara klimatutmaningen.

Redan i den skogshistoriska genomgången försummas att uppmärksamma skogens roll för klimatet. Den ökade tillväxten i de svenska skogarna under de senaste 120 åren, den ökade skogsproduktionen och det kraftigt ökande skogsförrådet har haft stor betydelse genom ökad kolinbindning, ökad upplagring av kol i produkter och ökad substitution både av material med hög klimatpåverkan och av fossila bränslen. Hela 37 procent av den svenska energianvändningen består av bioenergi, huvudsakligen från skogen. Här är Sverige ett globalt föredöme, i början av 1970-talet var bioenergin under 15 procent av den svenska energianvändningen

Att ytterligare utveckla denna strategi bör vara en central del av den svenska klimatpolitiken. Man kan då gärna utgå från den rapporten ”Bioenergi på rätt sätt” gemensamt producerad av de fyra myndigheterna Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen 2017. Den visar på ett möjligt uttag av upp till 80 fler TWh per år utöver dagens 130 TWh från Svenskt skogs- och jordbruk. En ökad produktion i skogen är grunden, som ger ytterligare ökad inbindning av kol, ökad skörd och ökad substitution. Rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” borde därför framhäva behovet av metoder för detaljerade analyser av dessa kolbalanser. Även en principiell diskussion om stöd för ökade klimatinsatser borde ha presenterats med syfte att likställa och jämföra skogsbrukets klimateffekter med tekniska system som CCS, artificiell fotosyntes mm.

Läs hela remissyttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer