Tillbaka

Schvung i Svebios strategiarbete

Det har varit en intensiv vår. En av höjdpunkterna för mig var Svebios årsstämma och vårkonferens i april där jag fick träffa många av er medlemmar.

Anna Törner, vd för Svebio

Konferensen, – som hade temat Klimat och Beredskap – samlade nästan 100 deltagare och vi hade politiskt deltagande av statssekreterare Daniel Liljeberg (KD), riksdagsledamot Jessica Stegrud (SD) och Emma Wiesner (C), europaparlamentariker.

Även forskarvärlden och myndigheter var representerade bland talarna, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Klimatpolitiska rådet samt Skogsstyrelsen och konferensen innehöll också flera mångsidiga företagspresentationer av er medlemmar.

Ett segment som var särskilt uppskattat var paneldiskussionen om tillgången till råvaran, som genomgående nu är ett av många sektorers stora samtalsämne, till stor del påkallat av det volatila marknadsläget.

Vad är viktigt för Svebios kommande arbete?

Under årsstämman tog vi också möjligheten att fråga er medlemmar om inspel och vad ni tycker är viktigt för Svebios kommande arbete. Det blev tydligt att påverkansarbete mot regering och riksdag är något vi ska intensifiera. Frågor om tillgången på råvara, bioenergins användning i industrin, systemnyttor och omställning i transportsektorn är några av de frågor som särskilt framkom i enkäten som viktiga för Svebio.

Att samarbeta mer med andra branschföreningar och utveckla Svebios konferenser lyftes upp i svaren. Det fanns även med frågor om Svebios tidningar – Bioenergi och Bioenergy International – där det mest uppskattade är mångfalden i branschartiklarna, samt hur ni ser på Svebios engagemang i nationella och internationella projekt. Enkäten är ett, av många, inspel till Svebios pågående strategiarbete som siktas på att vara klart nu under hösten.

Ny strategi för Svebio

Som ett vidare led i detta arbete samlades Svebios styrelse på Riksidrottsförbundets konferensanläggning på Bosön i slutet av maj tillsammans med PR-byrån Westanders, som bistår i processen att ta fram en ny strategi för Svebio.

Syftet med dagarna handlade om att se över Svebios verksamhet och diskutera Svebios mission, vision, verksamhetsidé och verksamhetsmål samt målgrupper. Inramningen för diskussionen präglades av vad som nu händer på marknaden och att det kommer att vara ett nytt läge för många företag och aktörer utifrån tillgången på bioråvara.

Det finns ett behov av att se över Svebios verksamhet och kommunikations- och påverkansarbete då både marknaden och uppfattningar rör på sig. Att bioenergin i dag står för närmare 40 procent av den svenska energianvändningen är fortfarande relativt okänt och bioenergins enorma betydelse lyfts inte fram i de politiska diskussionerna.

Fördelarna med att bioenergi substituerar fossila alternativ framkommer inte heller utan det är snarare en förändrad syn på hållbarheten i svenskt skogsbruk, delvis präglat av EU-debatten, där hållbarheten i skogsbruk har varit starkt ifrågasatt. Detta i kombination med en ökad debatt och krav om att använda skogen som en kolsänka och, i ett yttersta perspektiv, ifrågasätta bioenergin och uttag från skogen som klimatneutralt.

Bioenergi – grunden för cirkularitet

Att bioenergi är grunden för cirkularitet framkommer inte, även om röster hörs, inte minst till exempel i samband med lanseringen av Fossilfritt Sveriges strategi för biogen koldioxidinfångning, Bio-CCU är en nyckel för negativa utsläpp.

Jakten på den gröna kolatomen har bara börjat och många sektorer lägger om sina strategier för att kunna byta ut de fossila delarna, och här går kemiindustrin i bräschen.

Vi behöver kunna diskutera andra sektorers behov och ta ett helhets- och systemperspektiv. En stor fråga i detta blir debatten om kraft- och fjärrvärme, som är så viktig för Sveriges energisystem, och där ”här-och-nu-lösningar” snabbt kan komma på plats.

Återkoppling och medskick

Investeringskalkyler är dock svåra att få ihop på grund av volatila elpriser, produktionsfokus istället för effekt samt frågetecken kring hur utbudssidan kommer att se ut. Detta driver på diskussioner om uttag av grenar och toppar och hur flaskhalsar och incitamentsstrukturer ser ut, något som Svebio behöver fortsätta diskutera med andra branscher.

Jag kommer att återkomma till hur Svebios strategi utkristalliserar sig och vill längs vägen gärna ta del av er återkoppling och era medskick. För mig är det viktigt att ha örat mot rälsen och höra vad ni som är Svebios medlemmar tycker.

Vi håller också för fullt på att planera för Svebios Fuel Market Day som äger rum den 30 september i Stockholm, då vi ska djupdyka i marknadens utveckling och förutsättningar. Jag hoppas att få träffa många av er där – men innan dess vill jag önska er alla en härlig och energifylld sommar!

Vi använder oss av cookies.Läs mer