Tillbaka

DN missar det viktigaste

DN gjorde i helgen en genomgång av regeringens miljöpolitik. 

Tidningen har gjort en omfattande ”granskning”, men missat några av de viktigaste punkterna. Och den snabba tillväxten för bioenergi finns inte alls med i bilden.

Det är inte vår sak att sälja regeringens politik. Det finns horder av informatörer i kanslihuset och i Alliansens kanslier som har betalt för att göra det. Ofta kritiserar Svebio regeringen. Men man måste också vara ärlig i sin kritik och lyfta fram både positivt och negativt. DN har missat några av de viktigaste positiva saker som hänt under Alliansens åtta år vid makten:

  • Den höjda kvoten för elcertifikatsystemet och samarbetet med Norge kring certifikaten. Först höjdes den svenska kvoten med 8 TWh till 2020, motsvarande hela Barsebäcksverkets elproduktion. Därefter ökade avtalet med Norge den gemensamma kvoten med ytterligare drygt 13 TWh. Det här har gett mycket stora nyinvesteringar i vindkraft och biokraft. Det pågår exempelvis ett 40-tal projekt runtom i landet för ny biokraftvärme (se Biokraftkartan).
  • Höjningen av koldioxidskatten och energiskatten för näringslivet utanför utsläppsrättshandeln. En första skattehöjning kom 2011, och den andra höjningen kommer 1 januari 2015. Det pågår nu en omfattande ombyggnad av pannor i industrin, från olja och andra fossila bränslen till biobränslen. Den här positiva effekten är mycket större och viktigare än negativa effekten av den skattesänkning som gjorts på fossila bränslen i kraftvärmen, som DN nämner.
  • DN noterar att utsläppen av klimatgaser minskat med 16,6 procent under Alliansens åtta år vid makten, och att utsläppen också minskat i transportsektorn. Det sägs bero på bränslesnålare bilar, mindre antal körda mil per invånare och ökat resande med kollektivtrafik. Rätt i och för sig, men varför nämns inte den kraftigt ökade användningen av biodrivmedel? Denna faktor lyfts fram i Naturvårdsverkets pressmeddelande som en huvudförklaring.
  • För att inte de stora svenska framgångarna (minus 23 procent klimatgasutsläpp sedan 1990) ska stiga oss åt huvudet noterar DN, precis som Naturvårdsverket, att den svenska konsumtionen orsakar ökade utsläpp. Den kan vara sant, men knappast något den svenska regeringen kan göra mycket åt eller lastas för.

Regeringen kan däremot lastas för att man punkterade marknaden för flexifuelbilar som kan köra på E85 genom att inte ge dem samma förmåner som gasbilar och elbilar, och genom att gynna dieselbilar. Men när det gäller svårigheterna för E85 har DN:s redaktion ett stort ansvar genom den kampanj mot etanol som DN Motor bedrivit under många år.

Förutom de mycket positiva siffrorna för klimatgasutsläpp kan regeringen skryta med en snabb utbyggnad av förnybar energi. Det handlar inte bara om förnybar el från elcertifikatsystemet, utan också om biodrivmedel i transportsektorn och biobränslen i industrin och värmeverken.

Men här har DN missat den senaste utvecklingen. Man skriver att andelen förnybar energi ”har ökat från 42,7 procent 2006 till 48,0 procent 2011, vilket är den senaste siffran från Energimyndigheten”. Det senare är inte rätt. Den senaste siffran från Energimyndigheten är 51 procent för 2012. Det framgår av den rapport som lämnades till EU-kommissionen strax före årsskiftet av den svenska regeringen. Sverige klarade därmed det mål för förnybar energi som satts upp i Förnybartdirektivet för 2020, åtta år före utsatt tid. Sverige har EU:s särklassigt högsta andel förnybar energi och är tillsammans med Estland och Bulgarien det land som snabbast nått 2020-målet. Det borde DN ha noterat till regeringens fördel. Störst bland det fönybara är bioenergi, som nu står för en tredjedel av Sveriges energianvändning, och som fortsatt att växa under Alliansens år vid makten. Men ordet bioenergi finns över huvud taget inte med i DN:s genomgång.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer