Svebios stadgar

Stadgar för Svenska Bioenergiföreningen förelades första gången vid extra årsstämma den 30 maj 1991 och fastställdes vid ordinarie årsstämma den 13 november 1991.

Svenska Bioenergiföreningen
Org nr 802009-2006

§ 1 Firma

Föreningens namn är Svenska Bioenergiföreningen, vilket skall förkortas SVEBIO.

§ 2 Ändamål

Svenska Bioenergiföreningen är en ideell förening med uppgift att främja utvecklingen av bioenergiområdet. Föreningen skall bedriva näringspolitiskt arbete för bioenergibranschen samt verka för ökade kunskaper om bioenergi bl a genom att anordna konferenser, exkursioner och genom intern och extern informativ verksamhet.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Till medlem i föreningen kan efter styrelsens beslut juridisk eller fysisk person antas med intresse för utveckling av bioenergiområdet. Årsstämman äger efter styrelsens förslag utse hedersmedlemmar i föreningen.

§ 5 Avgång

Säger medlem upp sitt medlemskap, sker avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår under vilket uppsägning sker. Medlem skall fullfölja sina skyldigheter gentemot föreningen under hela uppsägningstiden.
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas, varvid medlemskapet upphör omedelbart.
Utesluten medlem kan hänskjuta fråga om uteslutning till årsstämmans prövning genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

§ 6 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte ytterligare lägst tre och högst nio ledamöter. För varje ledamot frånsett ordförande, utses en personlig suppleant.
När ledamöter och suppleanter till styrelsen skall utses, skall i möjligaste mån eftersträvas att styrelsen får en allsidig sammansättning vad gäller skilda delar av landet och olika inriktningar inom bioenergiområdet.
Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses för en mandatperiod på två år med beaktande av att varje år mandat för hälften av ledamöterna och suppleanterna går ut. Under mandatperiod verkställt kompletteringsval skall avse endast återstående tid av mandatperiod.

§ 7 Styrelsens arbetsformer

 • Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande.
 • Styrelsens beslut är den mening som får den högsta röstanslutningen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, såvida det inte är ett personval då lotten skall avgöra.
 • Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden eller den ordföranden därtill utser. Om minst två ledamöter av styrelsen begär det skall styrelsen sammankallas.
 • Styrelsen utser inom sig en eller två vice ordföranden.
 • Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott.
 • Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst sju dagar före sammanträdet.
 • Vid förfall av ordinarie ledamot kallar denne själv sin suppleant.
 • Arvoden kan efter stämmobeslut utgå till styrelsens ledamöter.
 • Styrelsen adjungerar de eller dem som styrelsen anser vara befogade.

§ 8 Verkställande direktör (VD)

Styrelsen skall utse en verkställande direktör med uppgift att vara föredragande i styrelsen samt leda föreningens löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar.

§ 9 Valberedning

För beredande av val vid stämmor skall finnas en valberedning bestående av högst nio ledamöter, valda av ordinarie stämma för tiden intill nästa ordinarie stämma. Årsstämma utser inom valberedningen en ledamot till att sammankalla valberedningen.

§ 10 Revisorer

På ordinarie årsstämma skall årligen väljas två revisorer jämte lika många suppleanter för tiden intill dess ordinarie årsstämma hålls räkenskapsåret efter valet. En revisor och en suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

§ 11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Övergångsbestämmelse: Vid övergång till kalenderår från brutet räkenskapsår, förlängs detta till 18 månader.

§ 13 Årsredovisning

Styrelsen skall före den 1 april till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar för föregående räkenskapsår. Revisorerna skall före den 15 maj avge revisionsberättelse med uttalande ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 14 Ordinarie årsstämma

Föreningens medlemmar sammanträder årligen före den 30 juni till årsstämma på dag och plats som styrelsen bestämmer. Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande vid stämman
 • Val av sekreterare och justeringsmän vid stämman
 • Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 • Budget och handlingsplan för föreningens verksamhet
 • Avgifter till föreningen
 • Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 • Val av valberedning inklusive sammankallande
 • Av styrelsen eller medlem väckt ärende eller förslag
 • Årsstämmans beslut är den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening ordföranden biträder.
 • Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
 • Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast tre veckor före tidpunkt för årsstämma, dock skall medlem alltid ha minst en vecka efter utsändande av kallelse för insändande till styrelsen.
 • Ärenden, som inte anmälts i behörig ordning, kan efter genomgång på årsstämma upptas till behandling om minst hälften av de närvarande medger det. Beslut i ärenden, som upptagits enligt föregående mening, får ej fattas av årsstämma om ärendet berör stadgeändring eller likvidation av föreningen och i övriga fall får beslut endast fattas om detta medges av minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande medlemmarna.
 • Om närvarande vid årsstämma begär det skall votering ske med slutna sedlar.

§15 Extra årsstämma

Extra årsstämma skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så finner nödvändigt eller då det krävs av revisorer eller minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom två veckor från det att styrelsen erhållit begäran om detta. Vid extra årsstämma skall inga andra ärenden tas upp till behandling än de som är angivna i kallelsen till stämman. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i § 14 stadgas om ordinarie årsstämma.

§ 16 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall skickas till medlemmar tidigast fyra och senast två veckor före årsstämma. I samband med att kallelse utgått, skall styrelsen skriftligen underrätta revisorerna om detta.

§ 17 Årsavgift

För finansiering av föreningens kostnader tar föreningen ut en årsavgift av medlemmarna. Årsavgiftens storlek fastställs av föreningens ordinarie årsstämma. Medlem ska erlägga årsavgift för helt räkenskapsår även om hans medlemskap gäller del av räkenskapsåret. För att upprätthålla en tillfredsställande likviditet i föreningen kan styrelsen under ett räkenskapsår före tidpunkt för hållande av ordinarie årsstämma, debitera del av årsavgift, i storleksordning motsvarande ett halvårs budgeterade utgifter.

§ 18 Föreningens upplösning

För upplösning av förening erfordras beslut på två varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie årsstämma. Vid båda tillfällena skall beslutet bifallas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna för att vara giltigt. Föreningens kvarvarande tillgångar skall efter att skulder har betalats fördelas enligt beslut på den senare årsstämman.

§ 19 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar fordrar att beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav den sista skall vara ordinarie årsstämma. Beslutet skall, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.


Ladda ner Svebios stadgar som pdf


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer