Den naturliga mötesplatsen i bioenergibranschen!

Svebio grundades 1980 av en grupp studenter vid Tekniska Högskolan som ville arbeta för att utveckla den moderna bioenergin. Svebio har under de gångna decennierna utvecklats till den samlande kraften och mötesplatsen för alla de företag och enskilda som arbetar med bioenergi i Sverige. 

Svebio har idag cirka 300 medlemsföretag och ett hundratal enskilda medlemmar. Svebioföretagen är verksamma i hela produktionskedjan alltifrån skörd och insamling av biobränslen i skog, på åkrar, på torvtäkter och i avfallshanteringen, över transportföretag och handelsföretag, via förädlingsföretag som pelletsfabriker och biodrivmedelsfabriker, till slutanvändare i värmeverk och industrier.

I Svebio finns också utrustningstillverkare som gör pannor, brännare, flishuggar, transportutrustning och mycket annat, liksom konsulter, projektörer, entreprenörer, finansiärer, forskare, lärare och enskilda som är intresserade av bioenergins utveckling. Alla är nödvändiga länkar i bioenergins produktionskedja.

Bland Svebioföretagen finns allt från stora skogskoncerner och energiföretag till lokala närvärmeverk, skogsentreprenörer och enmanskonsulter.

För privatpersoner med intresse för bioenergi finns möjighet att gå med i Svebio som Privat medlem. Kontakta Nina för mer information om kostnad och vilka förmåner du erbjuds som Privat medlem.

Om medlemskap

Omkring 300 företag i bioenergibranschen är medlemmar i Svebio, därtill ett hundratal enskilda personer, konsulter, forskare, energirådgivare mm. Svebio är en väl etablerad organisation som arbetar för att ge bioenergin bra villkor och utvecklingsmöjligheter i Sverige och internationellt.

Läs mer

Vi verkar för

  • en ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt
  • kunskapsuppbyggnad om bioenergins betydelse bland beslutsfattare och allmänhet
  • optimal utformning av de politiska styrmedlen för branschen
  • ökad export av svensk bioenergiteknik

Läs mer

Som medlem...

... i Svebio betalar man en medlemsavgift till föreningen Svebio och en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningen Service AB (Svebio Service AB, eller SBSAB). Denna avgift som är momsbelagd och avdragsgill och storleken på denna beror på medlemmens bioenergirelaterade omsättning och framgår av tabellen i ansökan om medlemskap.

Läs mer

Svebio uppmärksammar