Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik. Remisser lämnas oftast till departement, t ex näringsdepartementet, miljödepartementet, finansdepartementet och landsbygdsdepartementet, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet. Svebio är också medlem i den europeiska biomasseorganisationen AEBIOM, och i WBA, World Bioenergy Association. 

Läs om vilka remisser vi har på gång här

Läs våra remissvar här

Svebio uppmärksammar