Publikationer

16 September 2016

Biokraft 2016

Det finns 209 biokraftvärmeverk i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2016. Det visar Bioenergis uppdaterade biokraftkarta som inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle. Den totala installerade effekten är närmare 4 500 MW. 

12 September 2016

Läs Bioenergi nr 4-2016 digitalt

Nu kan du läsa Bioenergi nr 4 digitalt utan lösenord. Tema för detta nummer är Biokraft. Trevlig läsning!

16 Maj 2016

Läs Bioenergi nr 3-2016 digitalt

Nu kan du läsa Bioenergi nr 3 digitalt utan lösenord. Tema för detta nummer är Bioenergi i Industri. Trevlig läsning!

20 April 2016

Läs Bioenergi nr 2-2016 digitalt

Nu kan du läsa Bioenergi nr 2 digitalt utan lösenord. Tema för detta nummer är Biobränsleleverantörer. Trevlig läsning!

15 April 2016

Biovärme 2016

Bioenergi presenterar Biovärmekartan med fjärrvärmenät i Sverige som levererar biovärme, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. De 290 nät som levererar mest biovärme har vi listat och märkt med namn på kartan. Vi uppger också den samlade mängden biobränsle, avfall och torv som tillförs de största näten. De mindre näten är markerade på kartan med en prick.

04 April 2016

Pellets i Sverige 2016

Bioenergi har uppdaterat kartan över pelletsproduktion i Sverige. Produktionen av pellets i Sverige under 2015 ökade med fem procent eller drygt 85 000 ton jämfört med 2014. Samtidigt minskade importen av pellets med hela 33 procent eller 170 000 ton. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige under 2015.

03 December 2015

Uppdaterad version av boken Bioenergy – the Swedish experience!

Vi har nu uppdaterat vår populära bok Bioenergy – the Swedish experience och den finns återigen att beställa. 

02 December 2015

Carbon tax – key instrument for energy transition!

Global warming is the most challenging problem facing humanity today due to the excessive use of fossil fuels. Carbon tax (carbon dioxide tax) is a simple and efficient way to reduce the use of fossil fuels, improve energy efficiency, and make renewables more competitive. It can be tax neutral, as reducing other taxes will complement carbon tax implementation. It is a smart move to a more sustainable lifestyle and investment for the future.

01 December 2015

Rapport från Biokraftplattformen

Denna rapport togs fram under 2015 i nära samarbete med aktörer som har deltagit i projektet ”Biokraftplattformen”. Syftet med den aktuella rapporten är att skapa ett underlag för beslut om fortsatt satsning på forskning, utveckling och innovation samt stöd för pilotprojekt och kommersialisering av tekniker inom biokraftområdet.

15 Oktober 2015

Bioenergis utgivningsplan för 2016

Tidningen Bioenergis utgivningsplan och prislista för 2016 är nu klar. I den kan du läsa mer om kommande tidningars innehåll och möjligheter för annonsering.

09 September 2015

Biokraftkartan 2015

Tidningen Bioenergi har uppdaterat den årliga Biokraftkartan som visar anläggningar i Sverige som genererar el med skogsbränsle, torv och avfall 2015. Den totala installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 286 MW. 

05 Juni 2015

Industriguiden - Från fossilt till förnybart

Genom att samla goda exempel och leverantörsöversikter vill vi att fler industrier ska inse vilka möjligheter som finns, gå från tanke till handling och ta steget från fossilt till förnybart.

03 Juni 2015

Karta: Industriföretagen som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015

Tidningen Bioenergi presenterar en lista med de 200 industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i 12 branscher. 

13 April 2015

Pellets i Sverige 2015

I Bioenergi nr 2-2015 redovisar Bioenergi en lista och karta med 67 pelletsfabriker i Sverige inklusive pelletsproduktionen 2014 samt produktionsmål för 2015 för respektive fabrik. På kartan visas också ett urval av stora användare av pellets för att generera el och värme, samt för industriprocesser.

06 Februari 2015

Öppet brev till Sveriges regering: Agera mot fossila koldioxidutsläpp nu medan oljepriset är lågt!

Sällan har det funnits en så god möjlighet för det globala samfundet att agera emot fossila kol-
dioxidutsläpp och klimatförändringen som nu i början av 2015. Råoljepriset för Brentolja på världsmarknaden har sjunkit från 110 USD per fat sommaren 2014 till omkring 50 USD per fat idag. Det är mer än en halvering med dramatisk inverkan på energimarknaderna.

 

05 Februari 2015

Bioenergin i Sverige: Landsrapport till IEA

Bioenergi får en allt större betydelse för att reducera utsläppen av klimatgaser i Sverige, och under de senaste åren har utvecklingen varit särskilt stark i transportsektorn. Nya skattevillkor driver nu på utvecklingen i industrin. Det framgår av den rapport om läget för bioenergi i Sverige som Svebio lämnat till IEA:s Bioenergiprogram Annex 40.

19 November 2014

Förutsättningar och förslag till branschgemensamma specifikationer av flytande biobränslen för förbränning i stationära anläggningar

För att underlätta inköp och användning av flytande biobränslen samt bränslekonvertering av anläggningar har ett förslag till klassificeringssystem arbetats fram där lägsta flyttemperatur, viskositet och flamtemperatur är styrande parametrar. Projektet har även tagit fram förslag till provtagnings samt hanteringsrutiner för flytande biobränslen. Inom ramen av projektet har även kostnadsbilden för konvertering av anläggningar analyserats.

10 November 2014

Karta: Industriföretagen som kan spara mest på att byta till biobränsle

Bioenergi nr 5-2014 presenterar en karta över de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen inom olika branscher. Vi presenterar också ett urval av för oss kända ”lysande stjärnor”, industrier som är på god väg eller redan har bytt till renare energislag. 
Underlaget är hämtat från Skatteverket och gäller år 2013.
01 Oktober 2014

Biokraftkartan 2014

Tidningen Bioenergi har nu uppdaterat den årliga Biokraftkartan för 2014.

29 Juni 2014

Biobränslescenarier – hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

På uppdrag av Svebio har Profu tagit fram ett översiktligt scenario som visar hur biobränslen kan bidra till ett energisystem med en hög andel förnybar energi år 2030.

14 November 2013

Low Cost Long Distance Biomass Supply Chains - Rapport från IEAs Bioenergiprogram Annex 40

Rapporten redovisar framtidsanalyser av försörjningskedjor för bioenergy från avlägset belägna råvarutillgångar. Inte oväntat visar resultaten att effektiva logistiksystem är nyckeln till framgång, liksom givetvis tillgång till billig och riklig råvara. Storskalighet är nödvändig för att hålla logistikkostnaderna nere.

30 Oktober 2013

Biokraftkartan 2013

Tidningen Bioenergi har nu uppdaterat den årliga Biokraftkartan för 2013.

20 September 2013

Förnybara möjligheter - En idéskiss från Förnybarhetsrådet

Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat Förnybarhetsrådet och tillsammans bedömt vad den industriella utvecklingen de senaste åren innebär för förnybar energi i Sverige.

16 Juli 2013

It's the bioeconomy, stupid! Nytt utbildningsmaterial för studenter och lärare.

Bioenergy is booming around the world and with the expansion comes exciting opportunities and some disturbing risks. Learning about bioenergy - from technologies, to resources, to policies - is important to the success and sustainability of the advanced bioeconomy.

Kes McCormick and Karin Willquist with the support of LU Biofuels have developed an interactive guide for school students (16-18 years) and teachers, which opens the door to understanding and engaging in the transition from the fossil-based economy to a bio-based economy.

17 Januari 2013

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebio delar Kommissionens uppfattning att de biodrivmedel som används ska ge en nettominskning av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel ur ett livscykelperspektiv och att det behövs ytterligare stimulans för att kommersialisera de avancerade drivmedlen.

Svebio uppmärksammar