17 Februari 2011

Svebio skriver till Maud Olofsson: Analysera hur värmepumparna påverkar elpriset

De flesta av Sveriges drygt 800 000 värmepumpar förbrukar extra mycket el när det är kallt. Många lägger av helt, för att ersättas med direktverkande el. Andra får kraftigt sjunkande verkningsgrad och måste stöttas av elpatroner. Följden blir att elefterfrågan pressas upp extra mycket under kalla dygn. Effektbelastningen driver i sin tur upp priset på elmarknaden.

- Det har varit alltför mycket fokus på elproduktionen, och alltför lite uppmärksamhet på elanvändningen i debatten om höga elpriser. Elvärmen och värmepumparna är huvudförklaringen till att det blir obalans på elmarknaden när det blir kallt. Annan elanvändning, t ex i industrin, för belysning, för tåg mm, påverkas ju inte av kylan. Vi har nu vänt oss till energiminister Maud Olofsson och ber att hon ska låta utreda vilken påverkan värmepumparna har på elpriset under vintern. Det berättar Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

- Pristopparna under kalla dygn drar upp elpriset för alla kunder. Den höga belastningen på nätet kräver förstärkningar av nätkapaciteten, som alla elkunder får vara med och betala, både företag och de hushåll som valt annan uppvärmning, som biobränsle eller fjärrvärme.

- Obalansen i elsystemet kan lättast åtgärdas genom att man ersätter el för uppvärmning med bränslebaserad uppvärmning, t ex pelletseldning och biobränslebaserad fjärrvärme. Genom timmätning och timdebitering av el kan man göra det lönsamt för elkonsumenterna att kapa topparna i förbrukningen.

 

Bilaga: Svebios brev till Maud Olofsson

 

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 08-4417081 och 070-5244400, eller Kjell Andersson tel 08-4417087.

Svebio uppmärksammar