Pressmeddelanden

22 Januari 2014

Svebio föreslår 50 – 40 – 30 som energi- och klimatmål för EU

EU-kommssionen har lagt ett förslag om att minska utsläppen av klimatgaser med 40 procent, och att öka andelen förnybar energi till 27 procent 2030. Förslagen är inte tillräckligt ambitiösa, menar Svebio. EU-målen bör vara 50 procent växthusgasreduktion, 40 procent förnybart och 30 procent energieffektivisering, säger Svebios vd Gustav Melin.
21 Januari 2014

Regeringen måste främja fjärrvärmen enligt EU:s direktiv

Det finns flera regelverk som missgynnar fjärrvärme och kraftvärme, och som snarast måste ändras, för att Sverige ska följa EU:s nya Energieffektiviseringsdirektiv. Det menar Svebio i ett remissvar på rapporten "Heltäckande bedömning av potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla.
16 December 2013

Branschen står redo att göra transporterna fossilfria

FFF-utredningen presenterar förslag om hur Sveriges fordonstrafik kan göras fossiloberoende till 2030. Svebio välkomnar utredningens förslag om en bättre klimatstyrning och formulering av tydliga och ambitiösa mål, samt ett system för stöd till nya biodrivmedel producerade av skogsråvara och avfall.
12 December 2013

ILUC-förslaget dött - inget tak för biodrivmedel från åker

EUs energiministrar lyckades inte enas om ett nytt direktiv om begränsning av användningen av åkerbaserade biodrivmedel. Utgången är en framgång för det sunda förnuftet, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.
11 December 2013

Gustav Melin omvald ordförande i AEBIOM

Svebios vd Gustav Melin har valts om som ordförande för den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM för en tvåårsperiod. AEBIOM består av ett 30-tal nationella bioenergiföreningar i de flesta av Europas länder, samt ett stort antal direktanslutna företag. AEBIOM har sitt kansli i Bryssel, och en viktig uppgift för organisationen är att påverka EU:s energi- och klimatpolitik.
29 November 2013

BioDriv samlar biodrivmedelsbranschen

BioDriv, Svebios nätverk för biodrivmedelsbranschen, höll sin första konferens 28 november i Stockholm. Branschens företrädare mötte politiker för en diskussion om vilka styrmedel och villkor som krävs för att få till stånd investeringar i ny produktion av biodrivmedel, och för att få marknaden att utvecklas. BioDriv är öppet för alla företag som arbetar i hela försörjningskedjan för biodrivmedel.
28 November 2013

Bridging the UK power capacity gap with energy from waste

New waste fuelled combined heat and power plants are being built in the UK. One such facility is being built by a subsidiary of the German company MVV Umwelt in Plymouth and is described in the most recent edition of Bioenergy International. On completion the plant will use municipal and industrial waste to supply Europe’s largest naval base with steam and electricity.

28 November 2013

Avfallseldad kraftvärme i England

Det byggs kraftvärmeverk som eldas med avfall även i Storbritannien. I senaste numret av Bioenergy International beskrivs ett aktuellt projekt i Plymouth, där ett dotterbolag till det tyska företaget MVV Umwelt bygger en anläggning som använder hushålls- och industriavfall och ska försörja Europas största flottbas med el och ånga.

16 November 2013

Regeringens sänkning av koldioxidskatten har ökat kolanvändningen med 46 %

Användningen av kol i de svenska kraftvärmeverken ökade med 46 procent första halvåret 2013 jämfört med 2012. Den ökade kolanvändningen har flera orsaker: låga kolpriser på världsmarknaden, låga priser på utsläppsrätter och sänkt koldioxidskatt på fossila bränslen i kraftvärmeverken. Regeringen måste vidta åtgärder för att få upp priset på utsläppsrätter, anser Svebios vd Gustav Melin.
13 November 2013

Nu måste biodrivmedlen upp på den politiska dagordningen

Politikerna måste ta tag i biodrivmedelsfrågan inför valet 2014. Försäljningen av bilar som kan gå på biodrivmedel, som etanol och biogas, har gått ner kraftigt de senaste åren. Frågan kommer upp på seminariet BioDrivmedelsvalet som Svebio arrangerar den 28 november i Stockholm.

Svebio uppmärksammar