Pressmeddelanden

17 Mars 2014

Satsa på bilar som kan tanka förnybart - då kommer pumparna att behövas

Regeringen förslår att mindre mackar inte ska behöva installera pumpar för förnybart bränsle. Det är fel väg att gå, menar Svebio. Istället för att mildra kravet på markägarna borde regeringen se till att mackarna får fler kunder som efterfrågar förnybart bränsle genom att utforma politiken så att det säljs fler bilar som drivs med etanol, biogas eller annat biodrivmedel.
04 Mars 2014

Höj EU-målet för förnybart och minska EUs beroende av fossil energi

EUs energiministrar är idag samlade i Bryssel för att diskutera EUs energi- och klimatmål. Fokus bör vara unionens försörjningstrygghet och beroendet av importerad fossil energi. En slutsats måste bli att höja målet för förnybar energi, som kan produceras inom EU.
25 Februari 2014

Regeringens ambition ger inte högre klimatmål i praktiken

Miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt skriver på Svenska Dagbladets debattsida under rubriken "EU bör sätta högre klimatmål" att Sverige vill högre klimatambitioner i EU. Men de förslag som den svenska regeringen lägger innebär varken lägre utsläpp i Europa eller högre andel förnybar energi. I praktiken är det samma försiktiga politik som EU-kommissionen föreslagit.
12 Februari 2014

Stoppa EU:s råvarureglering av biomassa och biodrivmedel

EU-kommissionen har lagt förslag om nya statsstödsregler 2014 - 2020. Förslaget innehåller bestämmelser som Svebio motsätter sig. Bland annat vill kommissionen göra det möjligt för medlemsländer att begränsa användningen av biomassa för energiändamål med hänvisning till påverkan på marknaden. Man vill också förbjuda stöd till grödebaserade biodrivmedel efter 2020.
22 Januari 2014

Svebio föreslår 50 – 40 – 30 som energi- och klimatmål för EU

EU-kommssionen har lagt ett förslag om att minska utsläppen av klimatgaser med 40 procent, och att öka andelen förnybar energi till 27 procent 2030. Förslagen är inte tillräckligt ambitiösa, menar Svebio. EU-målen bör vara 50 procent växthusgasreduktion, 40 procent förnybart och 30 procent energieffektivisering, säger Svebios vd Gustav Melin.
21 Januari 2014

Regeringen måste främja fjärrvärmen enligt EU:s direktiv

Det finns flera regelverk som missgynnar fjärrvärme och kraftvärme, och som snarast måste ändras, för att Sverige ska följa EU:s nya Energieffektiviseringsdirektiv. Det menar Svebio i ett remissvar på rapporten "Heltäckande bedömning av potentialen för högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla.
16 December 2013

Branschen står redo att göra transporterna fossilfria

FFF-utredningen presenterar förslag om hur Sveriges fordonstrafik kan göras fossiloberoende till 2030. Svebio välkomnar utredningens förslag om en bättre klimatstyrning och formulering av tydliga och ambitiösa mål, samt ett system för stöd till nya biodrivmedel producerade av skogsråvara och avfall.
12 December 2013

ILUC-förslaget dött - inget tak för biodrivmedel från åker

EUs energiministrar lyckades inte enas om ett nytt direktiv om begränsning av användningen av åkerbaserade biodrivmedel. Utgången är en framgång för det sunda förnuftet, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.
11 December 2013

Gustav Melin omvald ordförande i AEBIOM

Svebios vd Gustav Melin har valts om som ordförande för den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM för en tvåårsperiod. AEBIOM består av ett 30-tal nationella bioenergiföreningar i de flesta av Europas länder, samt ett stort antal direktanslutna företag. AEBIOM har sitt kansli i Bryssel, och en viktig uppgift för organisationen är att påverka EU:s energi- och klimatpolitik.
29 November 2013

BioDriv samlar biodrivmedelsbranschen

BioDriv, Svebios nätverk för biodrivmedelsbranschen, höll sin första konferens 28 november i Stockholm. Branschens företrädare mötte politiker för en diskussion om vilka styrmedel och villkor som krävs för att få till stånd investeringar i ny produktion av biodrivmedel, och för att få marknaden att utvecklas. BioDriv är öppet för alla företag som arbetar i hela försörjningskedjan för biodrivmedel.

Svebio uppmärksammar