Ett sätt att definiera bioenergi är att ge exempel på olika typer av bioenergi. All bioenergi kommer från biomassa som producerats av växter genom fotosyntesen. Växternas biomassa kan ha konsumerats av djur, svampar eller mikroorganismer, men det är fortfarande biomassa. Det finns exempel på biobränslen av animaliskt ursprung, t ex kan man använda biprodukter från slakterier eller fiskindustrier för att göra biodiesel eller bioolja. Men huvuddelen av råvaran för bioenergianvändning kommer direkt från växtriket.

Bioråvarornas ursprung
Råvaran kan komma från skogsbruk, jordbruk eller plantager, eller den kan utgöras av biprodukter, restprodukter eller avfall från industrier som använder bioråvaror, t ex skogsindustrier eller livsmedelsindustrier. Exempel på restprodukter från skogs- och träindustrin är svartlut (avlutar), tallolja, sågspån, hyvelspån, bark och flis. Exempel på avfall från jordbruket är halm, blast och gödsel. Exempel på avfall och restprodukter i skogsbruket är grenar och toppar (grot) och stubbar från avverkningar. Biobränslen kan också komma från avfall, t ex returträ (byggavfall, rivningsvirke, kasserade möbler mm), hushållsavfall av biogent ursprung och avloppsslam. 

Förädlade och oförädlade biobränslen
För att kunna utnyttja biomassan som bränsle i pannor och motorer måste den ofta förädlas. Men biomassan kan också användas utan förädling eller med begränsad förädling. Man skiljer i allmänhet på förädlade och oförädlade biobränslen. 

Exempel på förädlade biobränslen är biodrivmedel som etanol, metanol och biodiesel, och fasta förädlade biobränslen som pellets och briketter.
Exempel på oförädlade biobränslen är ved, flis och halm. Men inte heller de här bränslena är helt oförädlade. I allmänhet måste bränslena torkas och sönderdelas för att kunna brännas effektivt.

Olika typer av biobränslen - fasta, flytande och gasformiga
Man brukar dela in biobränslena i fasta, flytande och gasformiga. Exempel på fasta biobränslen är brännved, flis, pellets och briketter. Exempel på flytande biobränslen är etanol, metanol, biodiesel och bioolja. Till gasformiga biobränslen hör biogas, dimetyleter och biometan. 

De vanligaste biobränslena i Sverige är:

Svebio uppmärksammar