Koldioxidskatt bästa styrmedlet

För att skapa ett hållbart energisystem behövs starka generella styrmedel. Enligt Svebio ska huvudprincipen vara att förorenaren ska betala. Fossila bränslen ska belastas med avgifter eller skatter som motsvarar de miljökostnader de orsakar, idag och i framtiden. Det är viktigt att styrmedlen är generella, långsiktiga och stabila, och att de är teknikneutrala. Det bästa styrmedlet är koldioxidskatt som belastar alla utsläpp av koldioxid (aktuella skattesatser). I Sverige används även andra generella styrmedel i sektorer där man inte kan lägga koldioxidskatt eller där man har gemensamma styrmedel med andra länder. För transportsektorn finns skattebefrielse för biodrivmedel, i elproduktionen finns elcertifikat för förnybar elproduktion. Tillsammans med de andra EU-länderna finns ett system för handel med utsläppsrätter, främst för den tunga industrin och elproduktion.

Direkta stöd, subventioner, utöver de generella styrmedlen, bör i möjligaste mån undvikas. Direkta stöd kan användas för forskning och utveckling och för att demonstrera och introducera ny teknik.

Svebio uppmärksammar