Slutlig inhemsk energianvändning 2015 fördelad på energislag. Med slutlig energianvändning avses nyttiggjord energi i alla samhällssektorer: industri, bostäder, service, jordbruk, trafik osv. Omvandlings- och distributionsförluster har räknats bort. Källa: Svebios beräkning är baserad på Energimyndighetens prognoser.

Skogsbruk, på ren svenska!

Sveaskog har producerat ett antal filmer om allt du behöver veta om det svenska hållbara skogsbruket - på bara sex minuter!

Se filmer

Biobränsle från skogen

Tidningen Bioenergi har träffat tre entreprenörer i ett försommarvarmt Sörmland för att ta reda på hur rester från skogsavverkningar, samlas in, flisas och transporteras till värmeverk eller till en depå där bränslet lagras inför kommande vinter. 

Se filmen

Svebio uppmärksammar