Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 2 december 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Promemorians förslag om att skärpa kraven på fordon inom bonus-malus innebär att ett orättvist styrmedel blir ännu mer orättvist. Istället för att göra marginella förändringar i bonus-malus bör systemet avskaffas.

 • Ladda ner som PDF
 • 22 oktober 2021
 • Remissvar

Remissyttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden” (SOU 2021:21)

Enligt Svebios uppfattning bör klimatpolitiken i första hand styras med generella styrmedel som koldioxidbeskattning och utsläppshandel, inte med tillstånd för enskilda verksamheter eller projekt.

 • Ladda ner som PDF
 • 15 oktober 2021
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv EED

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att kommentera EU-kommissionens förslag till revidering av energieffektiviseringsdirektivet och vill framföra nedan synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 12 oktober 2021
 • Remissvar

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat förnybartdirektiv RED III

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, vill framföra följande synpunkter på förslaget. Vi inleder med en sammanfattning av våra huvudpunkter och går sedan in på några förslag till ändrade skrivningar, strykningar och tillägg.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om LULUCF

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 16 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för byggnader och transporter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på detta förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 10 september 2021
 • Remissvar

EU-kommissionens förslag om införande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har beretts möjlighet att yttra sig för rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer