Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 16 september 2019
 • Remissvar

Remissyttrande över Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade utredning.

 • Ladda ner som PDF
 • 1 juli 2019
 • Remissvar

Svar på EU-kommissionens riktade samråd för utvärdering av riktlinjerna för statligt stöd för miljöskydd och energi för 2014 – 2020

The purpose of the regulation (EU 651/2014) “declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108” and the guidelines on state aid for environmental protection and energy…

 • Ladda ner som PDF
 • 10 juni 2019
 • Remissvar

Synpunkter på utvärderingen av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014 – 2020 (EEAG, 2014/C 200/01)

Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter till Finansdepartementet i detta ärende med anledning av den konsultation som genomförs fram till 10 juli 2019, och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 5 april 2019
 • Remissvar

Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns producenter av biokraft inom fjärrvärmesektorn och i skogsindustrin, samt leverantörer av utrustning och bränslen för…

 • Ladda ner som PDF
 • 11 mars 2019
 • Remissvar

Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 6 mars 2019
 • Remissvar

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande om rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 februari 2019
 • Remissvar

”Skogsskötsel med nya möjligheter”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 februari 2019
 • Remissvar

Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

 • Ladda ner som PDF
 • 8 januari 2019
 • Remissvar

Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att ge synpunkter på förslaget till nationellt luftvårdsprogram och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 14 maj 2018
 • Remissvar

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om energideklaration för byggnader

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en ideell miljöorganisation och mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare, beslutsfattare och privatpersoner. Svebio ska ta tillvara på de 250 medlemmarnas intressen. Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies. Läs mer