Pressmeddelanden

29 September 2011

Viktiga uppgifter väntar klimat- och energiministrarna

Svebios vd Gustav Melin kommenterar regeringsombildningen. Miljöminister Lena Ek har som Sveriges klimatförhandlare stor nytta av sin internationella erfarenhet. Hon har också en gedigen kunskap om skogens och bioenergins betydelse för klimatpolitiken. Anna-Karin Hatt har viktiga uppgifter att ta itu med, inte minst när det gäller biodrivmedel och miljöfordon.
20 September 2011

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel - men utan långsiktig klarhet

Skattebefrielsen för biodrivmedel ska gälla "även fortsättningsvis", skriver regeringen i budgetpropositionen. Det är bra, tycker Svebio. Men regeringen ger inte besked om på hur lång sikt skattevillkoren ska gälla. Det skapar osäkerhet för de företag som vill investera i ny produktion av biodrivmedel. Svebio beklagar också att regeringen inte lagt något förslag om klimatbonus på biogas.
08 September 2011

Driv supermiljöbilen med supermiljöbränslen

En miljöbil blir aldrig bättre än sitt bränsle. En elbil som drivs med el från kolkraft har idag större utsläpp än en bensinbil. En gasbil som drivs på bensin är precis lika dålig för klimatet som en E85-bil som drivs på bensin. Varför ska vi då ge rabatt på ny miljöteknik utan att kräva att den används på rätt sätt? Svebio föreslår därför att premien villkoras med tankning av förnybar energi.
19 Augusti 2011

Rekordökning för bioenergin + 21 TWh på två år

Bioenergins andel av den svenska energiförsörjningen har ökat rekordartat de senaste två åren. Mellan 2008 och 2010 ökade tillförseln av biobränslen, inkl torv och avfall, med 21 TWh. Enbart mellan 2009 och 2010 var ökningen 14 TWh. Det är den snabbaste ökning som noterats mellan två år. Det framgår av Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos som presenterades 16 augusti.
16 Augusti 2011

Målet för förnybart i transportsektorn nås redan 2012 - nu måste regeringen höja målet

Andelen förnybart i transportsektorn kommer redan 2012 att vara över 10 procent, som är det mål regeringen satt upp för 2020, i enlighet med EU:s förnybarhetsdirektiv. Det visar Energimyndighetens kortsiktsprognos. Nu måste regeringen och riksdagen höja målet, annars avstannar klimatomställningen i transportsektorn.
20 Juni 2011

Villapellets faller kraftigt i pris

Pelletsprisindex sjönk i maj med 9,5 procent jämfört med i april och pelletspriset ligger på sin lägsta nivå sedan slutet av 2008. Pelletsprisindex publiceras av PiR, Pelletsindustrins Riksförbund, och bygger på priser för bulkleverans till villakund redovisade av PiR:s medlemsföretag. Det låga priset innebär att pelletsvärme idag är en mycket konkurrenskraftig uppvärmningsform.
17 Juni 2011

BP och svenska tidningar vilseleder om förnybar energi i världen

Andelen förnybar energi världen är 12,9 procent, inte 1,8 procent, som oljebolaget BP påstår i en aktuell sammanställning, och som citeras av svenska media. För att kunna fatta rätt beslut om energipolitik måste man ha fakta. Därför är det viktigt att media inte okritiskt förmedlar felaktiga siffror från oljeindustrin, säger Gustav Melin i en kommentar.
14 Juni 2011

Svebio köper Bioenergy International

Svebio har köpt tidningen Bioenergy International av Bioenergi Förlags AB. Säljare är Lennart Ljungblom som grundade tidningen 2001. Han fortsätter liksom övrig personal att arbeta med tidningen. Genom köpet förstärker Svebio sin internationella profil. Svebio ger sedan tidigare ut tidningen Bioenergi på den svenska marknaden.
08 Juni 2011

Svebio säger nej till supermiljöbilspremien

Svebio avråder i ett remissyttrande regeringen från att införa en supermiljöbilspremie utformad enligt det förslag som lagts av Transportstyrelsen. En sådan premie skulle enbart gynna elbilar och därmed inte vara teknikneutral. Det är viktigt att utforma stöd till miljöfordon så att man gynnar både energieffektivitet och reduktion av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv.
10 Maj 2011

Bioenergin global möjlighet enligt klimatpanelen IPCC

Bioenergin kan ge mer än hälften av det globala energibehovet, och bioenergin har den största potentialen på medellång sikt bland alla förnybara energikällor. Kostnaden är också lägre än för andra alternativ, och ofta konkurrenskraftig med fossila bränslen. Det visar klimatpanelen IPCC:s rapport om förnybar energi, som publicerades 9 maj.

Svebio uppmärksammar